Ripoll Advocats - Advocats Andorra

Assessorament

Matèries objecte d’assessorament

Dret de societats i mercantil:

constitució, modificació, fusió, dissolució i liquidació de societats andorranes; redacció d’actes; compravendes d’accions i/o participacions; redacció de contractes societaris.

Dret de successions:

redacció de testaments; declaracions notarials d’acceptació i manifestacions d’herències; tramitacions judicials de declaracions d’hereus abintestats (absència de testament en l’herència).

Dret fiscal i financer:

assessorament en matèria d’impostos al Principat d’Andorra; introducció a bancs; obertura de comptes bancaris.

Dret civil:

reclamacions judicials i extrajudicials de deutes; responsabilitat civil; redacció de qualsevol tipus de contracte civil.

Dret de família:

tramitacions judicials de separacions i/o divorcis; redacció de convenis reguladors; tramitació de les inscripcions de les unions estables de parella.

Dret laboral:

redaccions de contractes laborals; assessorament a empreses i a treballadors; contenciós laboral.

Dret penal:

assessorament i defensa judicial en qualsevol tràmit penal.

Dret immobiliari:

redacció de contractes de compravenda de béns immobles; compres i vendes de béns immobles mitjançant agents de la propietat immobiliària de confiança.

Dret de propietat horitzontal:

compareixença a juntes de copropietaris; assessorament en conflictes de copropietaris; preparació d’escriptures notarials de divisió horitzontal.

Dret administratiu:

tramitació de residències actives i passives; recursos administratius contra qualsevol decisió de l’Administració; representació i defensa en matèria contenciosa.

Dret d’arrendaments:

redacció de contractes d’arrendaments; interposició de demandes judicials de reclamacions de quantitat i/o desnonament; tramitació de traspassos de locals de negoci.